Την 14η Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο της κοινότητας με θέμα ´´Περί Αγροτικού Ιατρείου Μετοχίου (μονιμότητα Ιατρού)´´Σύμφωνα με την υπ´αριθμόν 21/2019 απόφαση ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπό όψιν ότι το Μετόχι ανήκει στις...